Siemidrożyce - Pałac

Dwór – obecnie w ruinie (pozbawiony dachu, stropów i części podziałów wewnętrznych), wzniesiony został w 1853 r., co upamiętniała tablica wmurowana w fasadzie. Założony na planie prostokąta, jako podpiwniczony, I-kondygnacyjny budynek o skromnym detalu architektonicznym, nakryty był dwuspadowym, ceramicznym dachem, z facjatą zwieńczoną spłaszczonym, trójkątnym naczółkiem na osi fasady. Bryłę wzbogacał niewielki, pięcioboczny ryzalit przy płd.-zach. narożu budowli, zwieńczony belwederem. Główne wejścia do budynku w fasadzie i elewacji tylnej poprzedzały jednobiegowe schody ze spocznikami. Elewacje dworu obiegały gzymsy; otwory okienne ujmowały obramienia na wspólnym gzymsie podokiennym, z gzymsami nadokiennymi.
Południowe skrzydło zabudowy folwarcznej tworzyły wzniesione w 1850 r. oficyna mieszkalna nr 23, obora-stajnia (w ruinie) oraz oficyna nr 24 w skrzydle południowym. W 4 ćw. XIX w. przy oficynie nr 23 wzniesiony został dom zarządcy folwarku – obecnie znacznie przebudowany dom nr 21, a także wolnostojąca oficyna mieszkalna nr 25. W zachodnim skrzydle folwarku usytuowane były obecnie nieistniejące budynki owczarni, spichlerza i stodoły z 4 ćw. XIX w. W skrzydle północnym także nieistniejące, dwie stodoły i stajnia wybudowane w 2 poł. XIX w. Podobnie nie zachował się też magazyn (?) w skrzydle wschodnim, przy którym usytuowany był obecnie istniejący budynek inwentarski (chlew) z 2 poł. XIX w., posadowiony na północ od dworu.

Źródło: 

[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty, s. 240. Online: http://www.kostomloty.pl/studium-wartosci-kulturowych-gminy-kostomloty.html [19.02.2016].

Zdjęcia: